تماس با راهکار سیستمدرباره راهکار سیستمهمکاری با ماپشتیبانیپروژه ها راهکارها و محصولات
 
مدیریت عملیات کارخانه
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
مدیریت فرآیندها و شاخص ها
 

مدیریت فرآیندها و شاخص ها

 

اطلاعات پایه

 • امکان معرفی فرایندهای سازمانی
 • امکان تعیین تواتر ممیزی هر فرایند
 • امکان تعریف فعالیت های مرتبط با هر فرایند به همراه زمانبندی اجرا، مسوول انجام و بند استاندارد و الزام مرتبط
 • امکان معرفی شاخص های هر فرایند

اهداف وشاخص

 • امکان معرفی شناسنامه فرایندهای سازمانی
 • امکان معرفی شاخص های هر فرایند
 • امکان هدفگذاری و برنامه ریزی پایش شاخص های هر فرایند در دوره های زمانی مختلف و تعیین مسوول پایش
 • اعلام موعد پایش و تحلیل شاخصها به مسوول مرتبط توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج تحلیل و صدور اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای هر دوره پایش شاخص

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 • امکان جمع آوری پیشنهادها و انتقادات و مشاهدات کاربران در قالب اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و فرصت بهبود
 • امکان تعیین محصولات، مواد و قطعات، عملیات تولید، شاخص سازمانی، مشتری و تامین کننده، علت خرابی، شماره شکایت مشتری و ... مرتبط به هر اقدام (در سیستم یکپارچه تولید و کیفیت)
 • امکان الصاق فایل های پیوست به هر اقدام
 • امکان تعیین مسوول پیگیری و فعالیتهای جزء به همراه زمانبندی انجام برای هر اقدام
 • امکان تعیین زمانبندی ارزیابی اثر بخشی اقدامات
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطابق با الزامات استاندارد (8D) در مورد تولید قطعات
 • اعلام وضعیت اقدامات در کلیه مراحل شامل صدور، پیگیری، اجراء و ارزیابی به کاربران مرتبط توسط نرم افزار جهت پیگیری به موقع اقدامات

میمیزی داخلی

 • امکان تعیین تواتر ممیزی هر فرایند
 • امکان ثبت مشاهدات ممیزی های داخلی
 • ارایه برنامه دوره ای ممیزی داخلی توسط نرم افزار و اعلام برنامه به کاربران
 • صدور اقدام برای هر یک از مشاهدات ممیزی توسط نرم افزار
 • امکان تعیین اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباق ها و یا پیشنهادهای ممیزی به همراه مسوول پیگیری و اجراء، مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

بازنگری مدیریت

 • امکان ثبت سوابق موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده در بازنگری مدیریت
 • صدور اقدام برای هر یک از اقدامات و برنامه های ماخوذ شده از بازنگری مدیریت توسط نرم افزار
 • امکان تعیین اقدامات لازم جهت انجام اقدامات به همراه مسوول پیگیری و اجراء، مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

   
       
                 
   
 
   
 
   
 
   
 
info@rahkarsystem.com
 
+98 21 88674266
 
+98 21 88674265
 
     
   
   
 
Copyright © 2002-2011 netcasb registered mark of RahkarSystem co All Rights Reserved
Designed by netcasb Web Developer Group
کلیه حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت راهکار سیستم سامان می باشد
راهکار سیستم نام تجاری ثبت شده می باشد - استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع بلا مانع است